Home  /  Informace  /  FAQ

FAQ

Základní platby
Členství jednotlivců
Účast jednotlivců v soutěžích
Členství klubů
Registrační systém (RS)
Gameday

Základní platby

Registrační poplatek (RP)
RP je jednorázová platba. Je spojená se vznikem členství (registrací v ČAAF), opětovným členstvím (tzn. včetně "návratů") a s přestupy. Standardní výše RP je 100 korun. Výjimky jsou dvě: 1) První vznik členství člena mladšího 15 let je zdarma. 2) RP za mezinárodní přestup je 1000 korun.

Členský příspěvek (ČP)
ČP je pravidelná každoroční platba. Jeho výše je odstupňovaná dle věku a role takto:
- Hráči v soutěžích mužů, žen a juniorů (U21): 1500 korun
- Hráči v soutěžích dorostenců (U18): 500 korun
- Hráči v soutěžích žáků (U15), případně mladších žáků (U12): 200 korun
- Trenéři nebo jiní členové týmů v jakékoliv soutěži: 200 korun
- Ostatní členové: 200 korun
Ve všech případech jde o výše ČP na rok 2024 a uvedené výše ČP jsou vždy minimální, člen může zaslat i vyšší ČP.
Výše uvedené ČP se v případě více rolí nesčítají, platí jen vyšší výše. Pokud je tedy dospělý hráč současně i trenérem, tak pro něj platí 1500, nikoliv 1500+200 atp.

Co se stane v případě nezaplacení ČP?
Ve všech soutěžích je uhrzaený ČP nutnou podmínkou po zapojení do soutěže v jakékoliv roli, tzn. bez úhrady ČP není možné člena zapsat na soupisku. Ani jako hráče, ani jako trenéra.
Není-li ČP na daný rok uhrazený do 31.12., je člen posouzen jako neaktivní a 1.1. následujícího roku je vyřazen ze svého klubu. 

Jednoduchý návod
1) Nikdy jsem fotbal nehrál -> Potřebuji profil na caaf.cz, vstoupit do ČAAF a musím zaplatit RP (100 korun) a ČP (viz předchozí otázka).
2) Hrál jsem vloni a neměním klub -> Musím zaplatit ČP (viz předchozí otázka)
3) Ostatních případů je celá řada a záleží na kombinaci faktorů. Jednoznačně nejlepší rada zní: obraťte se na svůj klub a svoje kroky si nechte vysvětlit od klubu.

Kam a jak platit?
Poplatky a příspěvky se hradí na účet ČAAF. Pro dohledání platby uveďte do popisu platby své jméno a stručně účel (RP, ČP, RP+ČP, pokuta apod.) a jako variabilní symbol rodné číslo nebo alespoň jeho část, zejména v případě obvyklejších jmen. 

Členství jednotlivců

Jak se stát členem ČAAF?
Na hlavní stránce ČAAF klikněte vpravo nahoře na "Registrovat se do ČAAF". Vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Na zadaný email přijde potvrzení s konfirmačním linkem. Na ten kliněte. V tomto okamžiku jste na půli cesty. Jste registrován v systému ČAAF, ale zatím nejste členem. Pro to je nutné se přihlásit a v části "Můj profil" nejprve kliknout na "Upravit můj profil" a doplnit všechny žádané údaje, zejména pak fotografii. Jakmile je toto splněno, vložené údaje uložte a zpět na profilové stránce klikněte na "Podejte přihlášku do ČAAF/klubu". Poté budete mít dvě možnosti - vstoupit lze jako člen některého z členských klubů. V tomto případě je žádost poslána nejprve dotyčnému klubu ke schválení a pokud se tak stane posléze i ČAAF. Pokud žádost schválí klub i ČAAF stanete se členem ČAAF a to "v dresu" vybraného klubu. Druhou možností je vstoupit přímo do ČAAF. V takovém případě je vynechána klubová rovina, což pro člena má ten důsledek, že nemá možnost ovlivnit své zájmy na půdě Parlamentu ČAAF, který je složen ze zástupců členských klubů a samozřejmě zejména herní důsledek, neboť bez členství v klubu se nelze aktivně zúčastňovat zápasů tackle fotbalu (vyjma role rozhodčího).
Členství bude akceptováno po úhradě registračního poplatku v aktuálně platné výši.

Parametry fotografie v rámci profilu
Fotografie v rámci členského profilu musí mít následující parametry
 - Poměr stran 9:7 (orientace na výšku)
 - Šířka alespoň 300 pixelů
 - Barevná
 - Záběr zepředu a to zhruba od ramen výše
 - Horní okraj hlavy nesmí být oříznut (vyjma extrémních afro účesů apod.)
 - Musí být vidět ramena, resp. alespoň jejich část
 - Zakrytá ramena (tzn. v oblečení), hlava však zcela nezakrytá (bez čepice, šátku apod.)
 - Obličejová část hlavy (od obočí po bradu) musí zabírat zhruba jednu třetinu výšky snímku
 - Jednobarevné neutrální světlé pozadí (případně v rámci klubu jednotné pozadí)
Velmi zjednodušeně lze požadavky na fotografii popsat tak, že má jít o průkazovou fotografii. Profily nesplňující tyto paramentry budou deaktivovány (postup pro reaktivaci).

Co se stane, když přestanu hrát?
Členství v ČAAF tímto automaticky nezaniká a nezaniká ani členství v klubu. K ukončení členství však může dojít po několika letech neaktivity.

Jak lze ukončit členství v ČAAF?
Varianty ukončení členství jsou uvedeny ve Stanovách. O ukončení lze požádat, resp. jej oznámit prostřednictvím RS.
Automatické ukončení členství nastává v případě neplacení členských příspěvků. Nezaplatí-li člen v daném roce svůj ČP v alespoň základní výši, bude vyřazen z klubu (stane se neklubovým členem). Pokud člen svůj ČP nezaplatí pětkrát v řadě, bude ukončeno jeho členství v ČAAF.

Před časem jsem ukončil členství v ČAAF, nyní bych ale chtěl začít znovu. Co mám dělat?

Členství v klubu samozřejmě zaniká ihned s ukončením členství v ČAAF, nicméně z určitých spekulativních důvodů je v normách jakýsi časový, zpravidla jednoletý, test. Toto znamená, že hráč je „skrytě“ členem svého bývalého klubu i rok po skončení kariéry a pokud by v sezóně následující po jeho poslední začal hrát, obnoví se mu nejprve jeho bývalé členství a pokud bude chtít hrát za jiný tým, tak do něj musí přestoupit. Pokud by pauza byla více než jednoletá (vynechá celou jednu sezónu), tak popsané "přednostní právo" neplatí a hráč může vstoupit do jakéhokoliv klubu. Avšak ani takovou pauzou se nelze vyvázat a „promlčet“ závazky se svým bývalým klubem nebo ČAAF.

Přestupy

Všechno o přestupech najdete ve zvláštním článku na toto téma.

Účast v soutěžích

Co mám udělat, abych mohl hrát soutěž ČAAF?
Nejsnazší odpovědí je kontaktovat zástupce svého klubu a postupovat podle sdělených pokynů.

Jaká jsou věková omezení pro hráče?
Věková omezení definuje Soutěžní řád, konkrétně kapitola Kategorie.

Co mám udělat, abych mohl nastoupit k zápasu jako trenér, cheerleader, vodonoš apod.?
Nejsnazší odpovědí je kontaktovat zástupce svého klubu a postupovat podle sdělených pokynů.

Zaplatil jsem si členský příspěvek (nebo registraci). Proč se stále nic neděje?
ČAAF platbu zpracuje nejpozději do 7 dní ode dne připsání na účet. Protože je účet kontrolován (a administrativní úkony v RS činěny) zpravidla dvakrát týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech, tak ke zpracování dojde většinou dříve, než po sedmi dnech od připsání. Před pokládáním otázky "proč se stále nic neděje" je však třeba vyčkat alespoň sedm dní od připsání platby.
Případně se obrátit na svého klubového zástupce, který má možnost vyžádat si zrychlené zpracování požadavku.


Členství klubů

Jak založit klub a vstoupit do ČAAF?
Je nutné být právnickou osobou, konkrétně spolkem. Buď samostatným spolkem jako klubem amerického fotbalu nebo skrze "globálnější" organizaci typu tělovýchovné jednoty, sokola a podobně, ve které bude založen oddíl amerického fotbalu. Tato právnická osoba požádá o vstup do ČAAF. O vstupu rozhoduje buď Parlament ČAAF nebo Předsednictvo (Parlament pak členství klubu musí dodatečně potvrdit na nejbližším zasedání).

Podání žádosti o vstup do ČAAF
Napište na info@caaf.cz. Potřeba bude formulář žádosti o členství v ČAAF a dále doložení bankovního účtu, dodání loga klubu a případně další dokumenty (stanovy, identifikace statutárů), pokud nebudou k dispozici ve spolkovém rejstříku.
Dojde-li v klubu k jakékoliv změně z údajů obsažených v žádosti, postupuje se obdobným způsobem.

Co je klub a co je tým?
Klub je z určitého úhlu pohledu defacto zkrácený výraz pro spolek, který je členem ČAAF. Mezi klubem a příslušným spolkem (za každým klubem stojí vždy právě jeden spolek) však není dokonalý překryv. Jednak členem ČAAF může být například TJ, zatímco klubem v rámci ČAAF se rozumí pouze příslušný oddíl (amerického fotbalu), nikoliv celá TJ (čili svazek více oddílů různých sportů). Druhou disproporcí může být odlišná členská základna. Členem klubu (spolku) jako právnické osoby je možné stát se v souhladu s jejími stanovami. Členem klubu ve smyslu klubu ČAAF se člověk nestává dle dikce příslušného spolku, ale v souhladu s normami ČAAF, tzn. přihláškou do ČAAF skrze členský klub. Zatímco klub je obecné pojmenování celé fotbalové organizace, tým je spojen s konkrétní soutěží a jeden klub může disponovat více týmy. V rámci klubu tedy mohou fungovat týmy mužů, žen, žáků apod.

Jak náročná je sezóna z hlediska povinností klubu vůči ČAAF?
Rozpočítáno na jednoho hráče týmu mužů nebo žen je tato částka 2000 až 3000 korun. U U18 týmů je to okolo 1000 korun a z pohledu U15 hráčů asi 500 korun.
Současně platí, že čistá pozice vůči ČAAF (platby poslané do ČAAF a přijaté z ČAAF) je v drtivé většině klubů kladná, tzn. kluby a členové klubů sice musí platit příspěvky a startovné, ale více peněz dostanou ve formě nejrůznějších podpor.

Registrační systém (RS)

Jak v RS vytvořit týmovou ("sezónní") soupisku?
Pozn.: týmová sezónní soupiska je seznam osob, které lze umisťovat na zápasové soupisky. Jde tedy o jakýsi mezistupeň mezi seznamem členů klubu a zápasovou soupiskou předávanou na zápasech.
Tuto možnost mají pouze kluboví administrátoři (KA). Ti se na své hlavní stránce v rámci RS přepnou v horní liště na "Klub admin" a dále vyberou ve druhé liště "Týmy". Mezi týmy, které klub má nebo měl vyberou ten, jehož týmovou soupisku chtějí vytvořit. Zde naleznou seznam všech členů klubu a z nich vyberou (zaškrtnutím políčka vlevo od jména) ty, které chtějí přidat na týmovou soupisku. Volbu potvrdí kliknutím na "Přidat vybrané osoby". Nově se seznam členů klubu na této stránce rozdělí na do týmu přidané a nepřidané.
Z týmové soupisky nemohou KA osoby odstraňovat, to by ve specifických případech mohla udělat jen ČAAF.

Jak v RS vytvořit zápasovou soupisku?
I tuto možnost mají pouze KA. Na stránce, kde najdou týmovou sezónní soupisku vidí nadcházející zápasy tohoto týmu. U konkrétního zápasu lze kliknout na "Připravit zápasové soupisky". Následně lze buď editovat již existující soupisku klinutím na její číslo nebo kliknout na "Založit novou soupisku".
Objeví se seznam osob z týmové soupisky s různým barevným podbarvením vysvětleným nad soupiskou - osoby z červené části není možné přidat na zápasovou soupisku v roli hráče. Je to buď z důvodu, že nemá zaplacený členský příspěvek, nebo nesplňuje věkovou podmínku pro start v soutěži, případně z jiného důvodu (např. disciplinární trest). V případě, že si KA myslí, že nějaká osoba je v červené části nesprávně, není jiné možnosti nápravy než kontaktovat ČAAF.
Samotné přidání na zápasovou soupisku je snadné - vlevo od jména zaškrtněnte políčko, dole zvolte v jaké roli si osobu (nebo osoby) přejete na soupisku přidat a klikněte na "Přidat na soupisku". Existující soupisky pak můžete editovat, tzn. prohazovat role osoby (hráč->trenér->ostatní apod.), dopisovat do ní čísla hráčů a zejména zápasovou soupisku vytisknout, resp. vygenerovat PDF soubor. Soupisky se totiž netisknou, pouze vytvoří v RS a rozhodčí si soupisku najdou ve svém mobilu nebo tabletu.

Co jsou zápasové standardy?
Každý soutěžní zápas má nařízené určité minimální standardy, které určují, jak má pro daný zápas vypadat hřiště, jaké podmínky musí být splněny pro hráče, pro diváky a podobně. Seznam minimálních požadavků je v propozicích dané soutěže a přenáší se automaticky i na domácí soupisku.

Gameday

Jakým způsobem optimálně postupovat při vyznačení hřiště?
Postup je velmi podrobně vysvětlen v příloze Pravidel fotbalu.

Co vše je potřeba, aby si pořadatel zápasu připravil před zápasem?
Pořadatel zápasu samozřejmě musí zařídit hřiště, sanitku atp. Co přesně ale musí všechno zařídit? Pro letité účastníky je to již víceméně rutina a seznam je určen možná více začínajícím týmům, nicméně i zkušeným týmům se podobný seznam může hodit. Seznam obsahuje i některé zdánlivé samozřejmosti, nicméně jako známo, ďábel spočívá právě v onom detailu. A naopak jiné předměty jsou na obstarání podstatně náročnější a rozhodně je nelze sehnat narychlo...
- Tyče, které lze připevnit k tyčkám branek na kopanou (nejsou-li na hřišti branky fotbalové)
- Bandáže změkčující brankové tyče a případné překážky kolem hřiště
- Lajnovačka, pásmo, provázky, špejle/hřebíky, lajnovací schéma, případně šablony čísel (budou-li vyznačena) apod.
- Yardové značky po 10 yardech kolem hřiště a pylony
- Lavičky do týmových zón
- Zajištěnou sanitku, konkrétně vůz RZP s posádkou
- Zápasové míče a kicking tee
- Chain a downmarker
- Vesty pro chain crew, fotografy a podavače míčů
- Pití pro tým hostů a rozhodčí
- Mikrofon pro refereeho
- Scoreboard
- Vyhotovenou zápasovou soupisku