Home  /  Informace  /  Domácí přestupy

Domácí přestupy

Jak požádat o přestup

O přestup se žádá v registračním systému ČAAF, tzn. v členské sekci webu caaf.cz. V záložce Můj profil nelze možnost přestupu přehlédnout. V jednotlivých krocích postupujte podle pokynů, postup je jednoduchý a intuitivní. Podrobnější postup je na konci stránky.

Přestupují i trenéři?

Ano, přestupy se obecně týkají všech členů, tzn. i trenérů a dalších osob, které jsou členy klubů.

Jsou různé typy přestupů?

Ano, typů přestupů je více, dá se říct čtyři. Ve všech čtyřech případech platí, že přestup nemá žádný vliv na samotné členství v ČAAF. Přestupující byl/je členem ČAAF v momentě požádání o přestup a bude členem ČAAF i po proběhlém přestupu.
Prvním typem je klasický přestup. Jde o změnu klubu, o změnu klubové příslušnosti přestupujícího. Před přestupem byl přestupující členem jednoho klubu, po přestupu bude členem jiného klubu.
Druhou variantou je velmi podobný případ, ale před přestupem byla dotyčná osoba sice členem ČAAF, ale bez klubové příslušnosti. Druhá varianta tedy představuje změnu mimoklubového členství na klubové. Tuto variantu ale nelze zaměňovat s registrací, tzn. se vznikem samotného členství v ČAAF.
Třetím typem je tzv. podmíněný přestup, což je nový institut platný od sezóny 2021. Jde o přestup s jakousi opcí. Přestupující sice přestoupí do jiného klubu (v tomto smyslu jde o shodu s prvním typem), ale zavazuje se vrátit se (provést další přestup) do 6 měsíců zpět do původního klubu. Podstatným rozdíl proti "obyčejnému" přestupu je nemožnost požadovat odstupné. Podmíněně mohou přestupovat pouze hráči.
Poslední čtvrtým typem přestupu je hostování. Na rozdíl od ostatních typů přestupu nedochází u hostování ke změně klubové příslušnosti, hostující po celou dobu hostování zůstává členem stejného (původního) klubu. Po dobu hostování ale může - v roli trenéra nebo v jiné nehráčské roli - nastupovat k zápasům za tým jiného klubu. Hostování platí po dobu jedné soutěže a po jejím skončení je hostování automaticky ukončeno.

Kdy lze přestupovat?

Přestoupit lze obecně kdykoliv. Jedinou výjimkou je hostování, o které lze požádat až zhruba 14 dnů před začátkem příslušné soutěže.
Opakované žádosti lze podat až po 3 dnech po zamítnutí nebo zpětvzetí předchozí žádosti.

Jsou přestupy zpoplatněny?

Ano, s každou žádostí o přestup je spojena úhrada registračního poplatku. Poplatek je spojen se žádostí o přestup, nikoliv s provedením přestupu. Musí se tedy uhradit při podání žádosti a při opakovaných žádostech musí být i poplatek uhrazen opakovaně.
Základní výše registračního poplatku je 100 korun.

Překážky přestupu?

Nejběžnější překážou přestupu je požadavek původního klubu na odstupné. Podobnou překážkou přestupu jsou i nevypořádané závazky přestupujícího vůči jeho původnímu klubu, případně vůči ČAAF.
Pokud už přestupující v dané soutěži nastoupil k nějakému zápasu, nesmí za tým nového klubu nastoupit v nejbližších dvou zápasech týmu od uzavření (nikoliv od podání žádosti) přestupu. Toto omezení zabraňuje možnosti, zjednodušeně řečeno, v sobotu nastoupit za jeden tým a v neděli za jiný tým atp.

Co je to odstupné?

Odstupné je náhrada s výchovou hráče spojených nákladů klubu, ze kterého hráč přestupuje. Je to částka, na kterou má původní klub nárok, nejde o povinnou platbu. Soutěžní řád stanovuje částku, kterou nový klub vyplatí původnímu, pokud se oba kluby nedohodnou jinak. Výpočet odstupného stanovuje Soutěžní řád podle počtu odehraných sezón a věku hráče a použije se jej, pakliže mezi hráčem a jeho původní klubem neexistuje žádná smlouva, která by nějakou podobnou částku stanovovala.
Pokud tomu tak je (existuje smlouva mezi hráčem a klubem), má tato smlouva přednost. Nařízením vypočtené odstupné však nemůže být navýšené více, než na dvojnásobek. Je-li tedy Nařízením vypočtené odstupné například 6400 korun a smlouva by určovala „odstupné“ 20000 korun, bude přestup povolen, pokud nový klub původnímu klubu uhradí odstupné ve výši 12800 korun. Zde je potřeba poznamenat, že odstupné dané smlouvou je samozřejmě platné (je-li platná smlouva) a "doplatek" pak může být předmětem sporu mezi původním klubem a hráčem u civilního soudu apod. Odstupnému se nelze vyhnout nejrůznějšími "fintami", Soutěžní řád na ně pamatuje a naopak je i trestá, protože pokud by přestupující a/nebo nový klub chtěli původní klub obejít nějakou fintou, může původní klub požadovat odstupné ve dvojnásobné výši. Jedinou možností, jak se odstupnému lze vyhnout, je vynechání sezóny nebo sezón (záleží na konkrétní situaci).
Přesný postup výpočtu odstupného je uveden v Soutěžním řádu a lze rovněž použít tuto tabulku.

Jak přestoupit z klubu do klubu? (podrobnější popis)

Jste-li přihlášen do registračního systému (RS), tak na této stránce vidíte, kterého klubu jste členem. (Pozn.: klubovou příslušnost všech členů lze ověřit i volně na webu) Na stejné stránce můžete požádat o přestup. Pokud máte ve svém profilu zaškrtnuté informační emaily o svém členství, tak budete v průběhu přestupního procesu dostávat průběžně emaily. První, kdo dostane Vaši žádost takříkajíc na stůl je nový klub (klub kam chcete přestoupit). Je vhodné tomuto klubu naznačit, že přestup máte v úmyslu. Klub zaprvé nebude překvapený a hlavně tím přestup urychlíte. Nový klub má na vyjádření 14 dní. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, tak je přestup automaticky zamítnut (o přestup pak lze sice požádat znovu, ale je na místě záměr s klubem skutečně prodiskutovat...).
Jakmile nový klub s přestupem souhlasí, tak začne plynout další, tentokrát 7denní lhůta. Ta platí pro Vás a pro původní klub (klub odkud chcete přestoupit). Vy máte sedm dní, pokud jste tak neučinili již dříve, na uhrazení registračního poplatku v adekvátní výši. Pokud poplatek neuhradíte, bude přestup zamítnut.
U původního klubu má zmíněná lhůta různý význam podle typu přestupu. U prvního typu (klasický přestup) může původní klub vznést námitku, tzn. požadavek na odstupné nebo na vrácení výstroje, doplacení dluhů apod. (bezpodmínečnou nutností je, aby toto klub písemně doložil). Z obou důvodů je vhodné při úvaze o přestupu oslovit i původní klub, protože nepozorovaně se z klubu víceméně uniknout nedá a spolupráce všech stran přestup urychlí. Aktivní souhlas původního klubu nicméně není nutností a pokud se původní klub během týdne k žádosti o přestup nevyjádří nijak, má se za to, že s žádostí souhlasí. U druhého typu přestupu (změna mimoklubového členství na klubové) původní klub zcela chybí a jeho vyjádření tedy není nutné (podmínka souhlasu je splněna okamžitě). U třetího a čtvrtého typu (podmíněný přestup a hostování) původní klub námitku vznést nemůže, ale nutností je jeho aktivní souhlas. Pokud se původní klub během týdne k takové žádosti nevyjádří, bude žádost zamítnutá.
Po vyjádření původního klubu dojde všem zúčastněným stranám (mají-li jejich zasílání nastaveno) informační email. Pokud původní klub vznese námitku, nejčastěji tedy požadavek na odstupné, je ideálním postupem spolupráce všech tří stran, čímž bude přestup dokončen nejrychleji. Pokud kluby hladce spolupracovat nebude, následuje svého druhu ping-pong mezi kluby, které budou mít vždy 7 dní na vyjádření. Skrze RS (aby byla vyjádření zdokumentovaná) si budou vyměňovat vyjádření k požadavku na odstupné, fakturu a doklad o zaplacení. Pokud původní klub vznese jiný typ námitky, tzn. například požadavek na navrácení zapůjčené výstroje, tak v námitce musí připojit dokument, který to potvrdí a nový klub v reakci musí zaujmout stanovisko k tomuto požadavku. Po dobu „ping-pongu“ musí oba kluby stále spolupracovat, neboť se má za to, že pokud nereaguje původní klub, tak již odstupné nepožaduje (nebo již bylo zaplaceno) a žádost o přestup bude akceptovaná. Pokud by nereagoval nový klub, tak bude žádost zamítnutá.
Dojde-li ke splnění všech podmínek (tzn. souhlas nového klubu, zaplacený registrační poplatek a souhlas nebo vyřešená námitka původního klubu), bude přestup přijat do 7 dnů od splnění poslední podmínky. Pokud dojde k nenaplnění jakékoliv z uvedených podmínek, bude přestup zamítnut a zůstanete členem původního klubu. Členem původního klubu jste i po celou dobu trvající žádosti.
Zamítnuté žádosti lze po sedmi dnech podat znovu. Registrační poplatek se však vždy váže ke konkrétní žádosti a jeden poplatek nelze při opakování žádosti použít znovu.

V jakých normách jsou přestupy řešeny?

Přestupy jsou nejšířeji popsány v Soutěžním řádu. Jsou v něm podrobně rozepsány všechny informace z této stránky. Výše registračních poplatků spojených s přestupy jsou stanoveny Nařízením Parlamentu. Obě tyto normy jsou k dispozici na webu.

Informace v článku jsou přesně ke dni 1.1.2024.