Home  /  Informace  /  Přestup mezi kluby ČAAF

Přestup mezi kluby ČAAF

Co je přestup?
Přestupem se rozumí změna klubové příslušnosti. Přestupovat mohou všechny osoby, nejen hráči (jde o přenesení osoby z jednoho klubu do jiného). Přestup schvaluje Předsednictvo a to po splnění všech podmínek včetně úhrady registračního poplatku (jde o shodný poplatek, který je spojen s registrací nového člena). Překážkou přestupu mohou být nevypořádané závazky osoby vůči jejímu původnímu klubu, ale i vůči ČAAF.

Co je hostování?
Během hostování nepřestává být hráč členem původního klubu, ale smí nastoupit za tým klubu jiného (přesněji řečeno, za tento klub nastoupit musí, není možné, aby nastupoval za více týmů). Pro praktické účely lze hostování vysvětlit jako dva přestupy, z nichž jeden proběhne před začátkem a druhý přestup proběhne po skončení soutěže, na kterou bylo hostování provedeno. S hostováním je spojena úhrada jednoho registračního poplatku (nikoliv dvou) a platí pro ně obdobná pravidla jako pro přestupy.
Žádost o hostování se podává rovněž v registračním systému, ale je při žádosti nezbytně nutné uvést, že jde o hostování - jinak bude žádost posouzena jako přestupová!

Přestupují i trenéři?
Ano, vše uvedené o přestupech se týká i trenérů a všech dalších osob, které jsou členy klubů. Je-li u konkrétních otázek a odpovědí hovořeno o hráčích, jde o zjednodušení (není-li u konkrétní věci výslovně uvedeno, že se týká pouze hráčů).

Kdy lze přestupovat?
Přestoupit lze kdykoliv, nicméně rozlišují se soutěžní a nesoutěžní období. Soutěžní období začíná zhruba 14 dní před soutěží, ve které osoba plánuje nastoupit jako hráč, a končí s koncem soutěže. Zpravidla bývá pro každou soutěž vyhlášeno konkrétní datum pro vyloučení pochybností. Zbývající období je nesoutěžní. Přestup v soutěžním období je zpoplatněn vyšším registračním poplatkem.
Pozor, pro přestupy v soutěžním období platí zvláštní omezení regulující divočejší přesuny mezi kluby - od uzavření (nikoliv od podání žádosti!) přestupu nesmí přestupující (pokud už v soutěži hrál) nastoupit za tým nového klubu v jeho dvou nejbližších zápasech!

Jak přestoupit z klubu do klubu?
Předně je třeba zmínit, že přestupem se rozumí přestup z klubu ČAAF do jiného klubu ČAAF, případně přestup z/do registrovaného klubu v zemi, která je členem mezinárodní organizace, což je mezinárodní přestup. Jakákoliv jiná změna není přestupem.
Jste-li přihlášen do registračního systému (RS), tak na této stránce vidíte, kterého klubu jste členem. (Pozn.: klubovou příslušnost všech členů lze ověřit i volně na webu.) Na stejné stránce můžete požádat o přestup, postup je poměrně intuitivní a stručný. Pokud máte ve svém profilu zaškrtnuté informační emaily o svém členství, tak budete v průběhu přestupního procesu dostávat průběžně emaily.
První, kdo dostane Vaši žádost takříkajíc na stůl na nový klub (klub kam chcete přestoupit). Je vhodné tomuto klubu naznačit, že přestup máte v úmyslu. Klub zaprvé nebude překvapený a hlavně tím přestup urychlíte. Nový klub má na vyjádření 14 dní. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, tak je přestup automaticky zamítnut (o přestup pak lze sice požádat znovu, ale je na místě záměr s klubem skutečně prodiskutovat...).
Jakmile nový klub s přestupem souhlasí, tak začne plynout další, tentokrát 7denní lhůta. Ta platí pro Vás a pro původní klub (klub odkud chcete přestoupit). Vy máte sedm dní, pokud jste tak neučinili již dříve, na uhrazení registračního poplatku v adekvátní výši (viz další odpověď). Pokud poplatek neuhradíte, bude přestup zamítnut. Původní klub má lhůtu k vyjádření námitky proti přestupu. Původní klub přestup nemůže přímo zamítnout, smí pouze vyjádřit námitku. Můžete jít o námitky dvojího typu. Zaprvé odstupné (viz níže), zadruhé požadavek na vrácení výstroje a doplacení příspěvků, dlužíte-li je. Z obou důvodů je tedy vhodné při úvaze o přestupu oslovit i původní klub, protože nepozorovaně z klubu uniknout se takřka nedá.
Pokud původní klub námitku vznese, musí být vyřešena do 7 dnů od podání (pokud máte nastaveno, opět přijde informační email). Námitku je nutné aktivně řešit, nikdo to za Vás neudělá a pokud nebude námitka vyřešena během 7denní lhůty, tak bude přestup zamítnut. Může se stát, že představy přestupujícího a původního klubu na nevrácenou výstroj (ojediněle i na odstupné) mohou být odlišné. V takovém případě je nutné přímo v RS podat důkazy o tom, že původní klub ve svých požadavcích nemá pravdu a k požadavku zaujmout relevantní stanovisko. Je zbytečně s ČAAF licitovat, zda-li se Vám odstupné zdá subjektivně vysoké (něco jiného může být chyba ve výpočtu), to je mezi Vámi a původním klubem. Vaší relevantní námitkou je například nesouhlas s nevrácenou výstrojí. Je potom na původním klubu, aby doložil, že výstroj skutečně dlužíte atd. Pokud se nevyjádříte a po uplynutí lhůty zůstane námitka nevyřešená, bude přestup zamítnut.
Dojde-li ke splnění všech podmínek (tzn. souhlas nového klubu, zaplacený reg. poplatek, souhlas nebo vyřešená námitka původního klubu), bude přestup přijat do 7 dnů od splnění poslední podmínky. Pokud dojde k nenaplnění jakékoliv z uvedených podmínek, bude přestup zamítnut a zůstanete členem původního klubu. Členem původního klubu jste i po celou dobu trvající žádosti.
Zamítnuté žádosti lze podat znovu. Registrační poplatek se však vždy váže ke konkrétní žádosti a jeden poplatek nelze při opakování žádosti použít znovu.

Registrační poplatek
Je spojen se všemi domácími přestupy. Výše poplatku je většinou 100 korun, v určitých případech však 1000 korun.
Všechny přestupy v nesoutěžním období jsou za 100 korun. Nesoutěžní období se přitom posuzuje vždy z pohledu přestupujícího. Tzn. 16letý junior přestupující v květnu přestupuje v nesoutěžním období. U 19letého juniora už záleží, zda-li přestupuje s tím, že hrát bude až v juniorské soutěži (přestup v nesoutěžním období) nebo zda-li sice chce hrát na podzim za juniory, ale současně i ještě v květnu za muže (potom jde o přestup v soutěžním období). S dospělými hráči a přestupy na podzim je to podobné.
Pokud jde o přestupy v soutěžním období (začíná už většinou 2 týdny před samotnou soutěží!), tak se rozlišuje, zda-li v ní přestupující hodlá nastupovat jako hráč nebo nehráč (třeba trenér). Pro nehráče platí poplatek 100 korun (nehráči tedy platí 100 vždy), pro hráče však platí navýšený poplatek 1000 korun.
To, zda-li jde o přestup v soutěžním nebo nesoutěžním období, je dané okamžikem podání žádosti a připsáním poplatku. Aby šlo o přestup v nesoutěžním období, musí obojí proběhnout ještě v nesoutěžním období. A pozor, toto platí pro každou žádost zvlášť. Pokud tedy podáváte svoji žádost podruhé, protože první žádost byla z jakéhokoliv důvodu nedokončena (zamítnuta), tak je podstatné, kdy byla podaná tato (druhá) žádost.
Pro poplatky za hostování platí stejná pravidla.

Co je to odstupné?
Odstupné je náhrada s výchovou hráče spojených nákladů klubu, ze kterého hráč přestupuje. Je to částka, na kterou má původní klub nárok, nejde o povinnou platbu. Soutěžní řád stanovuje částku, kterou nový klub vyplatí původnímu, pokud se oba kluby nedohodnou jinak. Maximální odstupné (za hráče bez smlouvy s původním kluby a/nebo neoznačeného franchise tagem) je 10000. Výpočet odstupného stanovuje Soutěžní řád a použije se jej, pakliže mezi hráčem a jeho původní klubem neexistuje žádná smlouva, která by nějakou podobnou částku stanovovala.
Pokud tomu tak je (existuje smlouva mezi hráčem a klubem), má tato smlouva přednost. Nařízením vypočtené odstupné však nemůže být navýšené více, než na dvojnásobek. Je-li tedy Nařízením vypočtené odstupné například 3400 korun a smlouva by určovala „odstupné“ 20000 korun, bude přestup povolen, pokud nový klub původnímu klubu uhradí odstupné ve výši 6800 korun.
Odstupné se vyplácí pouze mezi členy ČAAF, pro přestupy do/ze zahraničí neplatí. Současně ovšem platí, že v zahraničí musí hráč odehrát alespoň jednu sezónu (přesněji řečeno, musí vynechat jednu českou sezónu). Účelový dvojpřestup tam a zpět povinnost uhradit odstupné neruší, stejně jako další "finty", jak by se hráči mohli odstupnému vyhnout. Naopak - jakékoliv jednání mající znaky vyhýbání se odstupnému znamená, že na hráče bude nahlíženo jako na označeného franchise tagem a původní klub bude mít nárok na dvojnásobné odstupné. Aby se tomuto hráč vyhnul, měl by raději při opětovné registraci, prostřednictvím ČAAF, kontaktovat svůj předchozí klub.
Odstupné se vztahuje výhradně na hráče. Dojde-li k situace, kdy mezi kluby přestupuje osoba, která v původním klubu byla (mj.) hráčem, ale v novém klubu již hrát nebude (pozn.: tím pádem ukončí nebo přeruší kariéru, neboť nelze být hráčem v jednom klubu a současně třeba trenérem v jiném), tak za takového hráče odstupné požadovat nelze. Pokud by ale tato osoba chtěla v nejbližší sezóně nastoupit jako hráč, tak to bude umožněno jedině po úhradě odstupného (bude-li požadováno).

Jak se odstupné počítá?
Přesný postup je uveden ve zmíněném Soutěžním řádu. Je potřeba znát určité údaje, konkrétně věk přestupujícího hráče a zmapovat jeho kariéru pět let nazpět.
Co hráč hrál minulou sezónu? Pokud 11s, počítejte 1 bod, pokud jinou formu, počítejte 0.6 bodu. Totéž určete pro další čtyři sezóny do historie. Takto vypočítané maximum je tedy 5 bodů a to v případě, že hráč hraje již alespoň 5 let a to 11s fotbal v rámci ČAAF nebo jiné uznané asociace. Za každou tzv. "cizí" sezónu se připočítává 0.2 bodu a lze se tedy dostat až na 6 bodů. Cizí sezónou se rozumí taková, během níž hráč nastoupí v evropských pohárech, ligové soutěži ve fotbalově vyspělé evropské zemi nebo mimo Evropu, případně nastoupí k zápasu reprezentace.
Takto vypočítaný součet bodů se vynásobí koeficientem dle věku hráče (v den přestupu). 21letí a mladší hráči mají koeficient 1.5, 22letí mají koeficient 1.4 a dále se koeficient snižuje k 0.5 za hráče ve věku 31 nebo více let. Koeficient tedy nemůže být vyšší než 1.5 a nižší nez 0.5. Koeficient vynásobte počtem bodů vypočteným v předchozím odstavci a číslem 1600, což je základní sazba odstupného.
Nyní máte vypočtené hráčovo individuální odstupné (maximální možný výsledek je 14400), které je potřeba porovnat s příslušným stropem, které závisí na úrovni klubu, do kterého hráč přestupuje. Základní strop je 10000 korun a platí pro kluby zapojené do ČLAF, tedy nejvyšší divize soutěže mužů (stav se posuzuje vždy dle poslední dokončené sezóny mužů). Pro kluby zapojené do zbývajících divizí soutěže mužů (2.Liga, 3.Liga, 4.Liga) je strop 8000 a pro ostatní kluby 6000. Pakliže vypočítané číslo (součin věkového koeficientu, nasbíraných bodů a základní sazby) je vyšší, než strop, platí výše určená stropem. Pokud je vyšší strop, platí vypočtená částka.
Pro výpočet odstupného můžete použít i tabulku ze stránky s normami.

Co jsou franchise tagy?
Kluby smí označit nejvýše pět svých členů franchise tagy. Za „tagnutého“ hráče náleží dvojnásobné odstupné (odstupné hráče z příkladu s odstupným by bylo 13600 korun).
Tagnout lze pouze hráče starší 20 let (tzn. nelze tagnout juniory) a tagovat hráče lze v období mezi Czech Bowlem a koncem listopadu. Mimo toto období lze tagovat pouze hráče, kteří do klubu přistoupí (případně jsou nově registrováni) a to v okamžiku přestupu (registrace). Pokud klub již má naplněno kvótu pěti hráčů, musí určit hráče, kterému je tag odejmut.

Jak jsou řešeny přestupy ze zahraničí a do zahraničí?
Veškeré informace o mezinárodních přestupech najdete ve zvláštním článku.