Home  /  Informace  /  Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Informace k pojistným událostem vzniklých od 1. 1. 2017

Informace a pokyny naleznete na webu ČUS

Kdo a kdy je pojištěn
- Pojištěni jsou všichni členové, a to na všech akcích, které pořádá přímo ČAAF nebo členské kluby ČAAF
- Členové klubů, které jsou přímo členem ČUS, uplatňují pojistku prostřednictvím svého klubu
- Členové klubů, které nejsou přímo členem ČUS, uplatňují pojistku prostřednictvím ČAAF

Další pokyny a informace
- Tyto další pokyny se týkají členů, kteří uplatňují pojistku prostřednictvím ČAAF (tzn. jsou členem klubu, který není členem ČUS). Pro případ uplatnění pojistky prostřednictvím klubu se obraťte na svůj klub, postup ale bude analogický.
- Do části C formuláře do kolonky "Potvrzení členské organizace" uveďte následující
--- IČO: 60164115
--- Evidenční číslo: 42
--- Název organizace: Česká asociace amerického fotbalu
--- Příjmení a jméno: Rosíval Michal
--- Email: info@caaf.cz
--- Telefon: nevyplňujte
--- Datum: den, kdy budete posílat email (pokud formulář budete posílat poštou, tak nechte volné).
- Formulář k potvrzení (pokud platí pojištění prostřednictvím ČAAF) pošlete buď emailem, nebo poštou
- Pokud zvolíte email, tak posílejte pouze kvalitní sken (pouze skutečné skeny dokumentů, nikoliv fotografie apod.) ve formátu PDF na email info@caaf.cz. Potvrzený formulář dostanete zpět opět emailem.
- Pokud posíláte poštou, tak pošlete vyplněný formulář na poštovní adresu ČAAF (ČAAF, P. O. Box 1, 798 03 Plumlov) společně se zpáteční obálkou s nalepenou známkou. Zpáteční adresu může dát svoji nebo rovnou na pojišťovnu.
- Pokud vaše zranění není uvedeno v Zápise, resp. týmovém komentáři, a to z jakéhokoliv důvodu (ke zranění došlo na tréninku, na nesoutěžním zápase nebo týmový zástupce jej neuvedl v komentáři), tak společně s formulářem pošlete i prohlášení klubu, který vám potvrdí, kdy a za jakých okolností ke zranění došlo. Pokud o zranění nebude záznam v Zápise, tak je toto prohlášení nutné!

 

Informace k pojistným událostem vzniklých do 31. 12. 2016

Je klub členem ČUS?
A.
Pokud jste členem klubu (SK/TJ), který je nahlášen do IS ČUS přes okresní sdružení ČUS, tak formulář před odesláním na pojišťovnu potvrzuje přímo klub. V takovém případě musí být na formuláři uvedené jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka SK/TJ, kterým stvrdí, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje.
Dále na formuláři musí být razítko příslušného SK/TJ a evidenční číslo členského SK/TJ v rámci ČUS. Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS, vydaném příslušným okresním sdružením ČUS, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČUS, v krajním případě lze zaslat e-mailový dotaz na adresu opatrny@cuscz.cz.
B.

Pokud členem takového klubu nejste, tak je váš klub členem ČUS přímo přes ČAAF. Vyplněný formulář v takovém případě pošlete na poštovní adresu ČAAF společně s nadepsanou obálkou, na kterou si formulář přejete zaslat zpět. Potvrzení popsané v bodě A. v takovém případě provádí přímo ČAAF a potvrzený formulář vám bude poslán zpět na adresu uvedenou na oné nadepsané obálce. Pokud vaše zranění není uvedeno v Zápise, resp. týmovém komentáři a to z jakéhokoliv důvodu (ke zranění došlo na tréninku, na nesoutěžním zápase nebo týmový zástupce jej neuvedl v komentáři), tak společně s formulářem pošlete i prohlášení klubu, který vám potvrdí, kdy a za jakých okolností ke zranění došlo. Pokud o zranění nebude záznam v Zápise, tak je toto prohlášení nutné!
Vyplněný formulář a prohlášení klubu lze poslat rovněž jako kvalitní sken (v případě této možnosti zasílejte pouze skutečné skeny dokumentů, nikoliv fotografie apod.) na email info@caaf.cz. Potvrzený formulář dostanete zpět opět emailem.

Kam a jak posílat formulář?
Události se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na formuláři, který si vytisknete z internetové stránky pojišťovny. Platí Všeobecné podmínky Pojišťovny VZP, a.s.
V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte formulář Oznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.
Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:
1. Nahoře uveďte číslo pojistné smlouvy - 1310000010
2. Do kolonky "Doplňující poznámky" na druhé straně formuláře je nutné uvést (první dva řádky doslova):
     A. Pokud jste členem SK/TJ (viz výše!)
          Název střešní organizace - Česká unie sportu
          Evidenční číslo členského SK/TJ
          Popis činnost, při které došlo k úrazu
     B. Pokud nejste členem SK/TJ (viz výše!)
          Název střešní organizace - Česká unie sportu
          Číslo sportovního svazu - 42 (Česká asociace amerického fotbalu)
          Popis činnost, při které došlo k úrazu
3. Formulář musí potvrdit buď zástupce SK/TJ nebo ČAAF (viz výše)
4. K formuláři je nutné připojit potřebné doklady:
 - zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu
 - v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy
 - v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
 - v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
 - kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií
5. Vyplněný a potvrzený formulář společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:
     Pojišťovna VZP, a.s.
     Odbor likvidace pojistných událostí
     Ke Štvanici 656/3
     186 00  Praha 8
Alternativně můžete všechny dokumenty naskenovat a poslat emailem na oznameni.udalosti@pvzp.cz. Z této adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek (viz smlouva).

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: 233 006 311; info@pvzp.cz

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.
V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář. Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Požadované informace uveďte na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře. Jako dokumentaci připojte:
- Zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu
- Doklad o pracovní neschopnosti
- Kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií
- V případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy
Vyplněný a potvrzený formulář společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:
     Pojišťovna VZP, a.s.
     Odbor likvidace pojistných událostí
     Ke Štvanici 656/3
     186 00  Praha 8
V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: 233 006 311; info@pvzp.cz